Как да докажем:

Пътна карта на професиите

"EC-AQUA досието на квалификациите (ЕС-AQUA QRR)" представлява комплект от документи, които доказват владеене на набор от умения и приложни знания от индивида, който е завършил определен цикъл на обучение и е придобил съответната компетентност / квалификация. Той включва следните основни елементи:

ЕС-AQUA QRR подход: разработване на концепция за създаване на продукта чрез прилагане на процесно и продуктово ориентирани методи;

EC-AQUA QRR документи:

 • Сертификат за придобити компетенции, издаден от обучаващата организация и посочващ нивото на компетентност, което обучаваният е постигнал в определен момент от процеса на обучение;
 • Автобиография: EUROPASS стандарт;
 • Документ на ЕС за мобилност компетентност: EUROPASS стандарт;
 • Езиков паспорт: EUROPASS стандарт;
 • Приложение към сертификат: EUROPASS стандарт;
 • Всички други международно признати сертификати.

EC-AQUA

 • EC-Aqua
 • EC-Aqua
 • EC-Aqua
 • EC-Aqua
 • EC-Aqua

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright