Какво да учим:

Как да включим компетенциите в обучителния процес

"EC-AQUA карта на компетенциите" се фокусира върху създаването на компетентен модел, включващ описание на професионалните квалификации на специалисти, работещи в сектора на водоснабдяването. Той се осъществява чрез следните основни стъпки:

  • Превод на електронния учебник по проект PROWAT - "Основни загуби на вода" на езиците на всички партньори;
  • Надграждане на електронния учебник с ново съдържание в областта на управление на качеството на водите, оценка на риска от замърсяване и обществените последици за здравето;
  • Създаване на схема за описание на квалификациите на професионалистите по ПОО, работещи в областта на водоснабдяването, която включва: разработване на алгоритъм за представяне на резултатите от обучението (РО) като основни компоненти на квалификацията и тяхното описание въз основа на набора от знания, умения и по-широка компетентност; създаване на обучителни пътеки и кратки интензивни курсове, съответстващи на конкретната професионална квалификация и с елемент "знание", отговарящ на нива 5, 6 и 7 от ЕКР; прилагане на ECVET концепцията за оценка на учебните материали и методиката за обучение; осигуряване на перспективи за сертифициране на обучителния процес.

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright