Добри практики в управлението на загубите на вода и станитарния контрол

Главна Дирекция Околна среда

Главна Дирекция "Околна среда" (ГД "Околна среда") е една от повече от 40-те главни дирекции и служби, съставящи Европейската Комисия. Една от целите на ГД "Околна среда" е да защитава, предпазва и подобрява околната среда за настоящото и бъдещите поколения. За да постигне тези цел, дирекцията препоръчва стратегии, които гарантират високо ниво на защита на околната среда в Европейския Съюз и запазват качеството на живот на гражданите не ЕС.

htmУебсайт

Мрежа на ЕС за изпълнение и прилагане на законите в областта на околната среда (IMPEL)

IMPEL, Мрежата на Европейския съюз за изпълнение и прилагане на законите в областта на околната среда, е международна асоциация на екологичните органи в Европа. Мрежата се ангажира да допринесе за по-ефективното прилагане на общностното право в областта на околната среда, чрез укрепване капацитета, повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, предоставяне на насоки и инструменти, сътрудничество изпълнение и предоставяне на обратна връзка към законодателните и регулаторни органи по практичността и приложимостта на законодателството в областта на околната среда.

euУебсайт

Европейска агенция по околна среда

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нашата задача е да предоставяме надеждна и независима информация за околната среда. Ние сме основен източник на информация за всички участници в разработването, приемането, прилагането и оценката на политиката за околната среда, както и за широката общественост. Понастоящем в ЕАОС членуват 32 страни.

Основни клиенти са институциите на Европейския съюз — Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът - и нашите страни-членки. В допълнение към тази централна група от участници в европейската политика, ние обслужваме и други институции на ЕС като Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите. 

Деловите и академичните кръгове, неправителствените организации и други компоненти на гражданското общество са също активни потребители на нашата информация.

 eu/Уебсайт

Програма „Учение през целия живот“: образование и обучение за всички

Програмата "Учение през целия живот" на Европейската Kомисия дава възможност на хората във всички етапи от живота си, за да вземат участие в стимулирането на образователен опит, както и да подпомaгат развитието на сектора на образованието и обучението в Европа. С бюджет от почти 7 млрд. евро за периода 2007 до 2013 г., програмата финансира набор от действия, включващи обмени, учебни посещения и нетуъркинг дейности. Проектите са предназначени не само за отделни студенти и учащи се, но също така и за учители, инструктори и всички други лица, участващи в образованието и обучението.

htmУебсайт

Има четири под-програми, които финансират проекти на различни нива на образование и обучение: 

 Други проекти в области, които са от значение за всички нива на образованието се финансират чрез "съвместна" част от програмата. Такива проекти са:

 В допълнение, програмата включва и "Жан Моне" действия, които стимулират преподаването, размисъла и дебата за европейската интеграция, между висшите учебни заведения по света.

Портал e-Learning Europa

Порталът elearningeuropa.info е създаден по инициатива на Европейската Комисия като част от Програмата за учене през целия живот и е под ръководството на Генералната Дирекция за Образование и Култура, Дирекция A - Образование и обучение през целия живот: въпроси свързани с хоризонталната политика и стратегията за 2020 г; Skills and qualifications Unit. Сайтът се управлява и поддържа от P.A.U. Education.

Европейската комисия стартира проекта elearningeuropa.info през 2002 г. за да подкрепи внедряването и употребата на нови технологии в образованието. Днес, с повече от 35 000 регистрирани потребители и над 16 000 месечни посещения, порталът се е превърнал в ключов форум за наблюдение на промените и иновациите в сферата на образованието.

htmlWebsite

Инициатива на ЕК за електронно обучение

Инициативата на Европейската Комисия за електронно обучение се стреми да мобилизира образователните и културни общности, както и икономическите и социални играчи в Европа, с цел да се ускорят промените в системите за образование и обучение с цел приближаване на Европа към общество, основано на знанието.

htmlWebsite

Политика на ЕС за "Учене през целея живот"

Основни инициативи на ЕС за по-добра оценка и по-лесно признаване на квалификация, опит и умения в рамките на ЕС, осигуряване на достъп до обучение или възможности за заетост в различните страни, както и насърчаване на мобилността.

htmWebsite

pdfНАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

pdfExplaining the European Qualifications Framework for Lifelong Learning

 

Други

end faq

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright