Структура на обучението

Компетенциите се приемат като "най-ценния ресурс“ за дадено лице, общност, област или стопанска дейност. Те са ключов инструмент за въвеждане на иновации в работния процес. Изборът за използването на подход, основан на компетенции, при разработване на моделът за обучение по проект ЕС-AQUA, е в съответствие със съвременните национални и европейски политики. Прилагането му дава възможност за въвеждане на системна интеграция, както и за подобряване на прозрачността и преноса на знания, предлагани от различни институции за ПОО в сектора. Във връзка с това иновативният учебен материал е организиран в сертификационни единици / резултати от обучението, формирани по такъв начин, че да се осигури последователен и структуриран учебен процес и ясни критерии за оценка. За всеки EC-AQUA квалификационен профил са създадени адекватнаи обучителни резултати (ОР), разработени за съответното ЕКР референтно ниво (5, 6 или 7). Учебното съдържание на формулираните ОР курсове е изградено от подходящ брой обучителни пътеки / кратки интензивни курсове (ОП/КИК), които са избрани въз основа на специфичните задачи, работните процеси, сфери на действие или области на компетентност, които са типични за дадената професия. С цел валидиране и признаване на резултатите от обучение, които са били постигнати в процеса на обучение по проект EC-AQUA, на учащия се предоставят съответните ECVET кредитни точки. Така получените ECVET кредити, отбелязани в скоби (напр. ЕО: 8), се разпределят в съответствие с относителната "стойност" на резултатите от обучение, измерени въз основа особеностите на определената квалификация.

ОП/КИК

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright